Update S3 Changelog (16/03/2024)

EmiOconnor

En un frío lugar del espacio...
Staff member
Administrator
Messages
264
Solutions
1
Reaction score
78
Points
28
Location
Argentina
Server
S3 + 99B
Character
EmiOconnor
update-short.jpg

🇪🇸 Mantenimiento y Actualización (NECESITARÁN DESCARGAR LA ACTUALIZACIÓN)

[General]
• La cantidad de MU Coins que tengas ahora se mostrará en tu inventario, a la derecha del Zen
• Se reparó el bug de daño (principalmente del BM) a los siguientes mobs: Lord of Kundun, Dark Elf, Balgass, Nightmare, Maya's Left Hand, Maya's Right Hand, Maya, Frozen Soldier, Evil Santa, Ice Tantalos y Queen Boss
• Se modificó el drop del boss "Erohim". Arrojará (hasta 2): Jewel of Darkness, Jewel of Clarity, Jewel of Excellent, Jewel of Luck, Jewel of Additional, Jewel of Level, Jewel of Skill y Seals
• Se agregó un "Ice Tantalos" en Land of Trials

[Mobile]
• Se reparó el error en la velocidad de ataque del skill "Fire Scream" (DL)
• Se agregaron algunos sonidos de poderes
• Se restringieron varios simbolos al momento de crear nuevos personajes, sólo se admitirán los siguientes: de la "A" a la "Z", números del "0" al "9" y simbolos [@, (, ), =, -, _, *, +]
• Se mejoró el rendimiento del juego en general
• Se repararon algunos errores visuales
• Se repararon algunos errores que ocasionaba que se cierre el juego
• Se repararon los botones de las diferentes clases que no se visualizaban al crear un personaje
• Se reparó el problema del Blood Castle que se paraban sobre el NPC e impedian que pudieran entregar el premio (se incrementó el rango para hacerle click al NPC)
• Se reparó un bug con el botón de trade🇺🇸 Maintenance and Update (YOU WILL NEED TO DOWNLOAD THE UPDATE)

[General]
• The amount of MU Coins you have will now be displayed in your inventory, to the right of the Zen
• Fixed damage bug (mainly BM) for the following mobs: Lord of Kundun, Dark Elf, Balgass, Nightmare, Maya's Left Hand, Maya's Right Hand, Maya, Frozen Soldier, Evil Santa, Ice Tantalos and Queen Boss
• Changed the drop of the boss "Erohim". Will drop (up to 2): Jewel of Darkness, Jewel of Clarity, Jewel of Excellent, Jewel of Luck, Jewel of Additional, Jewel of Level, Jewel of Skill and Seals
• Added an "Ice Tantalos" in Land of Trials

[Mobile]
• Fixed attack speed bug for skill "Fire Scream" (DL)
• Added some power sounds
• Several symbols were restricted when creating new characters, only the following will be allowed: from "A" to "Z", numbers from "0" to "9" and symbols [@, (, ), =, -, _, *, +]
• Improved overall game performance
• Fixed some visual bugs
• Fixed some bugs that caused the game to crash
• Fixed the buttons for the different classes that were not displayed when creating a character
• The problem of the Blood Castle that stood over the NPC and prevented them from delivering the prize was fixed (the range to click on the NPC was increased)
• Fixed a bug with the trade button🇧🇷 Manutenção e Atualização (VOCÊ PRECISARÁ BAIXAR A ATUALIZAÇÃO)

[Geral]
• A quantidade de Moedas MU que você possui agora será exibida em seu inventário, à direita do Zen
• Corrigido bug de dano (principalmente BM) para os seguintes mobs: Lord of Kundun, Dark Elf, Balgass, Nightmare, Maya's Left Hand, Maya's Right Hand, Maya, Frozen Soldier, Evil Santa, Ice Tantalos e Queen Boss
• Alterado o drop do boss “Erohim”. Irá dropar (até 2): Jóia das Trevas, Jóia da Clareza, Jóia do Excelente, Jóia da Sorte, Jóia do Adicional, Jóia do Nível, Jóia da Habilidade e Selos
• Adicionado um "Ice Tantalos" em Land of Trials

[Mobile]
• Corrigido bug de velocidade de ataque para a habilidade "Fire Scream" (DL)
• Adicionados alguns sons poderosos
• Vários símbolos foram restritos na criação de novos caracteres, somente serão permitidos: de "A" a "Z", números de "0" a "9" e símbolos [@, (, ), =, - , _, *, +]
• Melhor desempenho geral do jogo
• Corrigidos alguns bugs visuais
• Corrigidos alguns bugs que causavam o travamento do jogo
• Corrigidos os botões das diferentes classes que não eram exibidos ao criar um personagem
• O problema do Castelo de Sangue que ficava sobre o NPC e os impedia de entregar o prêmio foi corrigido (o alcance para clicar no NPC foi aumentado)
• Corrigido um bug com o botão de negociação🇵🇭 Pagpapanatili at Pag-update (KAILANGAN MONG I-DOWNLOAD ANG UPDATE)

[General]
• Ang halaga ng MU Coins na mayroon ka ay ipapakita na ngayon sa iyong imbentaryo, sa kanan ng Zen
• Inayos ang damage bug (pangunahin ang BM) para sa mga sumusunod na mob: Lord of Kundun, Dark Elf, Balgass, Nightmare, Kaliwang Kamay ni Maya, Kanang Kamay ni Maya, Maya, Frozen Soldier, Evil Santa, Ice Tantalos at Queen Boss
• Binago ang pagbagsak ng amo na "Erohim". Babagsak (hanggang 2): Hiyas ng Dilim, Hiyas ng Kaliwanagan, Hiyas ng Kahusayan, Hiyas ng Suwerte, Hiyas ng Karagdagang, Hiyas ng Antas, Hiyas ng Kasanayan at Seal
• Nagdagdag ng "Ice Tantalos" sa Land of Trials

[Mobile]
• Inayos ang bilis ng pag-atake ng bug para sa kasanayang "Fire Scream" (DL)
• Nagdagdag ng ilang power sound
• Ilang simbolo ang pinaghigpitan kapag gumagawa ng mga bagong character, ang mga sumusunod lang ang papayagan: mula "A" hanggang "Z", mga numero mula "0" hanggang "9" at mga simbolo [@, (, ), =, - , _, *, +]
• Pinahusay na pangkalahatang pagganap ng laro
• Inayos ang ilang visual na bug
• Inayos ang ilang mga bug na naging sanhi ng pag-crash ng laro
• Inayos ang mga button para sa iba't ibang klase na hindi ipinakita kapag gumagawa ng character
• Ang problema ng Blood Castle na nakatayo sa ibabaw ng NPC at pumigil sa kanila sa paghahatid ng premyo ay naayos na (ang hanay upang mag-click sa NPC ay nadagdagan)
• Inayos ang isang bug gamit ang trade button🇻🇳 Bảo trì và cập nhật (BẠN SẼ CẦN TẢI BẢN CẬP NHẬT xuống)

[Chung]
• Số lượng MU Coins bạn có bây giờ sẽ được hiển thị trong kho của bạn, ở bên phải Zen
• Đã sửa lỗi sát thương (chủ yếu là BM) cho các mob sau: Lord of Kundun, Dark Elf, Balgass, Nightmare, Tay trái của Maya, Tay phải của Maya, Maya, Chiến binh băng giá, Ông già Noel độc ác, Tantalos băng giá và Trùm nữ hoàng
• Thay đổi tỷ lệ rơi của trùm "Erohim". Sẽ rơi ra (tối đa 2): Ngọc Bóng tối, Ngọc Trong sáng, Ngọc Tuyệt vời, Ngọc May mắn, Ngọc Bổ sung, Ngọc Cấp độ, Ngọc Kỹ năng và Phong ấn
• Đã thêm "Ice Tantalos" vào Vùng đất thử nghiệm

[Di động]
• Đã sửa lỗi tốc độ tấn công cho kỹ năng "Fire Scream" (DL)
• Đã thêm một số âm thanh mạnh mẽ
• Một số ký hiệu bị hạn chế khi tạo ký tự mới, chỉ cho phép những ký tự sau: từ "A" đến "Z", các số từ "0" đến "9" và các ký hiệu [@, (, ), =, - , _, *, +]
• Cải thiện hiệu suất tổng thể của trò chơi
• Đã sửa một số lỗi hình ảnh
• Đã sửa một số lỗi khiến trò chơi bị treo
• Đã sửa lỗi các nút cho các lớp khác nhau không được hiển thị khi tạo nhân vật
• Đã khắc phục sự cố Lâu đài Máu đứng phía trên NPC và ngăn họ giao giải thưởng (phạm vi nhấp chuột vào NPC đã được tăng lên)
• Đã sửa lỗi nút giao dịch
 
Last edited:
Se hicieron nuevos cambios respecto al boss "Erohim" y el mapa "Land of Trials". Para más información, repasar el changelog.
 
Back
Top